VEEBIPOE EESKIRI

1. Käesolev Veebipoe Eeskiri määrab kindlaks müügitehingute üldtingimused ja korra, mida teostab Varssavis asuv La Makeup Sp. z o.o. Veebipoe Kodulehe www.makeup.ee kaudu (edaspidi: Veebipood), ning kehtestab tingimused teenustele, mida osutab Varssavis asuv La Makeup Sp. z o.o. tasuta elektrooniliste teenuste kaudu. 

 

§ 1 Mõisted 

 

1. Tööpäevad – nädalapäevad esmaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikud pühad.

2. Kohaletoimetamine – füüsiline toiming, mille tulemusena toimetatakse Toode Kliendile kohale tellimusel märgitud Tarnija vahendusel.

3. Tarnija – füüsiline või juriililine isik, kes koostöös Müüjaga toimetab Tooted Kliendile kohale: 

a)  Venipak Polska Sp. Z o.o.

b)  “OMNIVA LT” Ltd.

c) teised kullerteenust osutavad ettevõtted sõltuvalt asjaoludest.

4. Parool – tähtede, numbrite ja muude sümbolite jada, mille valib Klient Veebipoe Kasutajaks Registreerimisel ja mis kaitseb ligipääsu kliendi Kasutajakontole Veebipoes.

5. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kellele osutatakse elektroonilist teenust vastavalt kehtivatele õigusnormidele ja reeglitele või Kliendi ja Müüjal vahelisele Müügilepingule. 

6. Tarbija – füüsiline isik, kes sõlmib Ettevõtjaga juriidilise tehingu, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

7. Kasutajakonto – igale kliendile mõeldud lehekülg, mille loob Müüja Kliendi nimel pärast seda, kui Klient on ennast kasutajaks registreerinud ja sõlminud Kasutajakonto teenuste lepingu. 

8. Ettevõtja – füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või organisatsiooni üksus, millel on seadusest tulenev õiguslik pädevus viia oma nime all ellu majandus- või kutsetegevust ning sõlmida juriidilisi tehinguid, mis on otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

9. Veebipoe Eeskiri – käesolevaga äratoodud peamised eeskirjad. 

10. Registreerimine – Veebipoe Eeskirjaga kooskõlas konkreetne toiming, mis on vajalik selleks, et Klient saaks kasutada kõiki Veebipoe funktsioone. 

11. Müüja - La Makeup Sp. z o.o., mille peakorter asub Varsavis (02-672), Domanevskaya tn 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583 ja mis on kantud Varssavi ringkonnakohtu hallatavasse äriregistrisse 

riikliku kohturegistri 12nda kommertsjaotise numbri all KRS 0000587427, põhikapitaliga 50 000 PLN;

e-posti aasdress: [email protected], mis on samuti Veebipoe omanik.

12. Veebipoe Koduleht – koduleht, mille kaudu Müüja opereerib Veebipoodi domeeniga makeup.ee.

13. Tooted – tooted, mida Müüja esitleb Veebipoes ja mis võivad osutuda Müügilepingu esemeks.

14. Infokandja – materjal või vahend, mis võimaldab Kliendil või Müüjal säilitada isiklikku informatsiooni, võimaldades tulevikus anda sellele ligipääs teatavaks perioodiks kooskõlas mainitud info kasutamise eesmärgiga ning taastada säilitatud info muudatusteta.  

15. Müügileping – leping, mis sõlmitakse distantsilt vastavalt Veebipoe Eeskirjast tulenevatele tingimustele Müüja ja Kliendi vahel.

 

§ 2 Üldtingimused ja Veebipoe kasutamine

 

1. Kõik Veebipoe õigused, sh autoriõigused, intellektuaalomandiõigus nimele, interneti-domeenile, Veebipoe Kodulehele ning samuti Veebipoe Kodulehel  esitatud šabloonidele, vormidele, logodele (välja arvatud Veebipoe Kodulehel esitatud logod ja fotod). Veebipood, mille eesmärk on esitleda tooteid, mille autoriõigus kuulub kolmandatele osapooltele, kuulub Müüjale ning selle kasutamine saab toimuda vaid kindlaksmääratud korras vastavalt Veebipoe Eeskirjale Müüja kirjalikul nõusolekul. 

 

2. Müüja teeb endast kõik sõltuva, et internetikasutajatel oleks ligipääs Veebipoele, kasutades populaarsemaid brausereid, operatsioonisüsteeme, seadmeid ja internetiühendusi. Tehniline miinimumnõue  Veebipoe kasutamiseks on Internet Explorer 11, Chrome 89, FireFox 86, Opera 53 või Safari 5 või uuemad versioonid ning kui Javascript on sisse lülitatud, siis ka võimalus installeerida vajalikud küpsised ja saadaolev internetiühendus (vähemalt 256 kbps ribalaiust). Veebipoe minimaalne ekraaniresolutsioon on 1024x768 pikslit.

 

3. Müüja kasutab sellist küpsiste mehhanismi, kus Müüja server salvestab küpsised Kliendi seadme kõvakettale siis, kui Klient külastab Veebipoe Kodulehte. Küpsiste kasutamise eesmärk on Veebipoe Kodulehe korrektne toimimine Kliendi seadmes. Selline küpsiste mehhanism ei riku Kliendi seadet ega muuda Kliendi seadme konfiguratsiooni ja tarkvara. Igal Kliendil on võimalus küpsised oma seadme brauseris välja lülitada. Müüja juhib tähelepanu asjaolule, et küpsiste väljalülitamine võib siiski põhjaustada tõrkeid Veebipoe Kodulehe kasutamisl. 

4. Nii tellimuse vormistamiseks kas Veebipoe Kodulehel või e-posti teel kui ka Veebipoe Kodulehe pakutavate teenuste kasutamiseks on vajalik Kliendi aktiivne Kasutajakonto. Selleks et kasutada Venipak Polska sp. z o.o., “OMNIVA LT” Ltd. või mõne teise Tarnija teenust, peab Kliendil olema toimiv telefoninumber ja e-posti aadress, mis on hädavajalikud Toote kohaletoimetamiseks. 

5. Telefoni teel Veebipoest tellimust tehes, peab Kliendil olema toimiv telefoninumber ja e-posti aadress.

6. Müüjal on keelatud avaldada Veebipoes seadusevastast sisu ning Kliendil on keelatud kasutada Veebipoodi, selle kodulehte või tasuta teenuseid, mida osutab Müüja, eesmärgil, mis on seadusvastane ja sündsusetu või rikub kolmandate poolte isiklikke õigusi.

7. Müüja juhib tähelepanu, et kuna internet on avalik ja internetiteenuste kasutamisega võib kaasneda risk, et Kliendi andmed jõuavad volitamata isikuteni, siis seetõttu peab Klient omalt poolt võtma vastavad tehnilised meetmed mainitud riski vähendamiseks. Ennekõike peab Klient kasutama viirusetõrjeprogrammi ja programmi, mis kaitseb internetikasutaja identiteeti. Müüja ei palu kunagi Klienti, et viimane teeks talle teatavaks Parooli mistahes viisil. 

8. Kliendil on keelatud Veebipoe ressursside ja funktsioonide kasutamine toiminguteks, mis kahjustavad Müüja huve, nimelt, teise Ettevõtja või toodete reklaamimine; sellise sisu avaldamine, mis ei ole seotud Müüja tegevustega; väära või eksitava sisu avaldamine. 

 

§ 3 Registreerimine 

 

1. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kliendil end tasuta kasutajaks registreerida.

2. Tellimuse vormistamiseks Veebipoes pole kasutajaks registreerimine vajalik.

3. Registreerimiseks peab Klient täitma registreerimisvormi, mille on Müüja kättesaadavaks teinud Veebipoe Kodulehel, ning edastama selle täidetuna Müüjale e-posti teel, valides vastava funktsiooni regsitreerimisvormil. Registreerimise käigus seab Klient Kasutajakonto parooli.

4. Registreerimisvormi täitmise käigus on Kliendil võimalus tutvuda Veebipoe Eeskirjaga ja sellega nõustumisel klõpsata linnuke vastavasse kasti.

5. Registreerimise käigus on Kliendil võimalus anda nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel, klõpsates registreerimisvormi vastavasse kasti linnukese. Sellisel juhul teavitab Müüja Klienti üksikasjalikult isikuandmete kogumise eesmärgist ning sellest, kes on teadaolevad või võimalikud andmete saajad.

6. Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel ei määra võimalust sõlmida Müüjaga lepingut Kasutajakonto elektrooniliste teenuste osutamiseks. Kliendil on õigus võtta nõusolek tagasi igal ajal, edastades Müüjale vastavasisulise avalduse. Klient võib avalduse edastada, näiteks, Müüja e-posti aadressile.

7. Pärast täidetud registreerimisvormi edastamist Müüjale saab Klient koheselt kinnituse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile. Kinnituse saamisega loetakse sõlmituks Kasutajakonto elektrooniliste teenuste osutamise leping ning Klient saab ligipääsu Kasutajakontole ja vajadusel muuta konto registreerimisel esitatud andmeid.

 

§ 4 Tellimused 

 

1. Veebipoe Kodulehel esitatud teave ei ole Müüja pakkumus (ofert) Poola Vabariigi tsiviilkoodeksi täheduses, vaid pelgalt pakkumus Klientidele Müügilepingu sõlmimise eesmärgil. 

2. Klient saab teha Veebipoest tellimusi kas Veebipoe Kodulehelt või e-posti teel ööpäevaringselt iga päev.

3. Klient saab teha Veebipoest tellimusi telefoni teel Veebipoe Kodulehel märgitud kellaaegadel ja nädalapäevadel.

4. Kui Klient teeb tellimuse Veebipoe Kodulehelt, valib ta soovitud tooted ostukorvi. Toodet saab ostukorvi lisada klõpsates toote all olevale nupule OSTA. Pärast seda, kui kõik soovitud tooted on ostukorvi lisatud ning kui on valitud tarne- ja makseviis, saadab Klient tellimusvormi Müüjale klõpsates nuppu ESITA TELLIMUS. Alati vahetult enne tellimuse edastamist Müüjale kuvatakse Kliendile tellimuse kogumaksumus, tarneinfo ja lisakulud, mille ta peab tasuma vastavalt Müügilepingule.

6. Pärast Müügilepingu sõlmimist telefoni teel, edastab Müüja Kliendi e-posti aadressile või muule korrespondentsaadressile informatsiooni, mis sisaldab Müügilepingu tingimuste kinnitust. Kinnitus sisaldab ennekõike selle Toote kirjeldust, mis on Müügilepingu ese; Toote hinda; tarne maksumust ja infot teiste võimalike lisakulude kohta, mille Klient peab tasuma vastavalt Müügilepingule.

7. Kui Klient soovib teha tellimust e-posti teel, siis ta edastab tellimuse Veebipoe Kodulehel märgitud e-posti aadressile. Müüjale saadetud sõnumis märgib Klient eelkõige Veebipoe Kodulehel esitatud Toote nimetuse, värvi ja koguse ning samuti oma kontaktandmed.

8. Pärast §4 punktis 7 mainitud sõnumi kättesaamist edastab Müüja Kliendile e-posti teel vastusõnumi, milles on ära toodud tema registreerimisandmed, väljavalitud toodete hinnad, võimalikud makse- ja tarneviisid koos maksumusega ning samuti info kõikide teiste võimalike lisakulude kohta, mille Klient peab tasuma vastavalt Müügilepingule. Ühtlasi informeerib Müüja Klienti sellest, et e-posti teel sõlmitud Müügileping kohutsab Klienti tasuma tellitud Toodete eest. Müüja esitatud info alusel on Kliendil võimalus vormistada tellimus, edastades Müüjale e-kirja eelistatud makse- ja tarneviisi kohta.

9. Tellimuse vormistamisega edastab Klient lepingu sõlmimise ettepaneku (ofert) selle Müügilepingu sõlmimise eesmärgil, mille ese on tellitud Toode.

10. Pärast tellimuse kättesaamist edastab Müüja tellimuskinnituse Kliendi märgitud e-posti aadressile.

11. Pärast Tellimuse kinnitamist edastab Müüja tarneinfo Kliendi märgitud e-posti aadressile. Informatsiooni vastuvõtmisega nõustub Müüja §4 punktis 9 mainitud lepingu sõlmimise ettepanekuga (ofert)  ning kui Klient saab tellimuskinnituse, loetakse Müügileping sõlmituks. 

12. Pärast Müügilepingu sõlmimist edastab Müüja Kliendile müügitingimused e-posti teel või kirjalikult aadressil, mille Klient märkis Kasutajakonto registreerimisel või Tellimuse vormistamisel. 

 

§ 5 Makseviisid 

 

1. Veebipoe Kodulehel on toodete juures ära toodud brutohinnad, mis ei sisalda tarne maskumust ega teisi kulusid, mille peab tasuma Klient vastavalt Müügilepingule ja millest teavitatakse Klienti eelnevalt tarneviisi valikut tehes  ja tellimust vormistades.

2. Klient saab Toodete eest tasuda valides ühe alljärgnevatest makseviisidest:

a) pangaülekanne väliste makseplatvormide kaudu Adyen ja PayPal (sellisel juhul töödeldakse Tellimust pärast seda, kui Müüja on edastanud Kliendile tellimuskinnituse ning kui Müüja on saanud teate vastavalt makseplatvormilt Kliendi ülekande kohta); 

б) pangaülekanne Müüja arveldusarvele pangas (sellisel juhul töödeldakse Tellimust pärast seda, kui Müüja on saatnud Kliendile tellimuskinnituse summa laekumise kohta Müüja arveldusarvele pangas);

c) arveldamine sularahas kauba üleandmisel; tasumine Tarnija vahendusel Toote koheletoimetamisel (sellisel juhul töödeldakse Tellimust pärast seda, kui Müüja on edastanud Kliendile tellimuskinnituse).

3. Kui Klient valib tasumise ettemaksu alusel, on tal kohustus tasuda Toote eest Müügilepingus äratoodud summa kolme tööpäeva jooksul.

4. Kui Klient ei pidanud kinni §5 punktis 3 mainitud maksetähtajast, annab Müüja täiendava maksetähtaja Toote eest tasumiseks ja teavitab sellest Klienti püsival andmekandjal. Teade täiendava maksetähtaja kohta sisaldab muuhulgas ka tähtaega, kui Müüjal tekib õigus Müügilepingust taganeda. Kui Klient ei pea kinni täiendavast maksetähtajast, teavitab Müüja Klienti Müügilepingust taganemisest püsival andmekandjal vastavalt Poola Vabariigi tsiviilkoodeksi artiklile 491.

 

§ 6 Kohaletoimetamine 

 

1. Müüja teostab Toote kohaletoimetamise Eesti Vabariigi territooriumil.

2. Müüja kohustub Kliendile kohale toimetama Müügilepingu esemeks olevad Tooted ilma igasugu kahjustuseta. 

3. Müüja teatab Veebipoe Kodulehel, kui kaua läheb tööpäevades aega Toote kohaletoomiseks ja töötlemiseks.

4. Veebipoe Kodulehel äratoodud tellimuse kohelatoimetamise ja töötlemse aega loetakse tööpäevades vastavalt Veebipoe Eeskirja §1 punktile 1.

5. Tarnija toimetab Kliendile kohale tellitud Tooted tellimusvormil märgitud aadressile.

6. Kui Tooted on Kliendile teele pandud, edastab Müüja Kliendi e-posti aadressile vastavasisulise kinnituse.

7. Kliendil on kohustus hoolikalt hinnata kohaletoimetatud pakki viisil, mis on kohane selle saadetise tüübile. Kui pakk on rikutud või kadunud, siis on Kliendil õigus nõuda Tarnija töötajalt vastava protokolli koostamist.

8. Vastavalt Kliendi soovile paneb Müüja Tootega kaasa ostukviitungi või ostuarve, millel on eraldi välja toodud käibemaks. Kui Klient soovib ettevõtjana (maksukohustuslasena) saada käibemaksuga arvet, siis annab ta sellest teada tellimust tehes, klõpsates tellimusvormil linnukese vastavasse kasti.

9. Müügilepingu raames võib Müüja edastada Kliendi e-posti aadressile kliendi rahulolu küsimustiku. Küsimustiku eesmärk on paluda Kliendi hinnangut teenuse kohta. Küsimustikule vastamine on vabatahtlik. 

 

§ 7 Müüja vastutus 

 

1. Müüja tagab Toote kohaletoimetamise ilma füüsiliste ja juriidiliste kahjustusteta. Müüja vastutab Kliendi ees, kui Toode on kahjustatud füüsiliselt või juriidiliselt (garantii).

2. Kui Toode on kahjustatud, siis on Kliendil õigus: 

a) nõuda hinna alandamist või Müügilepingust taganemist juhul, kui Müüja ei vaheta välja viivitamata ja ilma igasugu ebamugavuseta Kliendi jaoks puudusega Toodet uue vastu ega kõrvalda puudust. See nõue ei kehti, kui Tooted on juba kord Müüja poolt asendatud või vahetatud või kui Müüja on täitnud Toote asendamise ja puuduse kõrvaldamise kohustuse. Kliendil on õigus nõuda puudusega Toote asendamist uuega Müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel või nõuda puuduse kõrvaldamist Müüja pakutud puudusega Toote asendamise asemel juhul, kui Toote vastavusse viimine Müügilepinguga viisil, mida soovib Klient, on võimalik ega nõua ülemäära liigset kulu võrreldes Müüja pakutud lahendusega. Liigse kulu hindamisel arvestataksre puuduseta Toote hinnaga, tuvastatud puuduse iseloomu ja ulatusega ning samuti Kliendi ebamugavusega, mida ta kogeb. 

 b) nõuda puudusega Toote asendamist uuega või puuduse kõrvaldamist. Müüja on kohustatud asendama puudusega Toote uuega või kõrvaldama puuduse mõistliku aja jooksul põhjustamata Kliendile ebamugavust. Müüjal on õigus keelduda Kliendi nõudest, kui puudusega Toote vastavusse viimine Müügilepinguga viisil, mida soovib Klient, ei ole võimalik ja nõuab ülemäära liigset kulu võrreldes teise võimaliku lahendusega puudusega Toote Müügilepinguga vastavusse viimisel.

3. Klient, kellel on õigus garantiile, on kohutatud tagastama puudusega Toote Müüja aadressile. Juhul kui Klient on Tarbija, tasub saatekulud Müüja.

4. Müüja vastutab garantii eest juhul, kui füüsiline puudus ilmneb kahe aasta jooksul pärast Toote üleandmist Kliendile. Puuduse kõrvaldamise ja puudusega Toote uuega asendamise nõuded aeguvad ühe aasta pärast, kuid  see tähtaeg ei saa lõppeda enne esimese lauses mainitud tähtaja lõppemist. Sellel perioodil on Kliendil õigus Müügilepingust taganeda või nõuda hinna alandamist seoses Toote puuduse ilmnemisega.  Kui Klient nõudis puudusega Toote asendamist uuega või puuduse kõrvaldamist, siis hakkab Müügilepingust taganemise ja hinna alandamise nõude esitamise tähtaeg lugema päevast, kui lõpeb tähtaeg, mille jooksul pidi Müüja asendama Toote või kõrvaldama puuduse.

5. Kõik pretensioonid, mis on seotud Tootega või Müügilepingu täitmisega, võib Klient edastada kirjalikult Müüja aadressile.

6. Müüja vastab Kliendi pretensioonile, mis on esitatud kas seoses Toote või Müügilepingu täitmisega, 14 päeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamisest. 

7. Klient võib pretensiooni edastamiseks kasutada Müüja tasuta elektroonilisi teenuseid. Pretensioone saab Müüjale edastada e-posti aadressil [email protected]. Pretensioonis kirjeldab Klient probleemi sisu. Müüja tutvub pretensiooniga ja vastab Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.  

 8. Müüja loobub vastutusest seoses garantiiga Ettevõtjate suhtes.

 

§ 8 Tootja ja jaemüüja vastutus 

 

1. Müüja pakutavatele Toodetele võib laieneda tootja või jaemüüja vastutus.

2. Sellist tüüpi garantiiga hõlmatud toodete puhul kuvatakse iga kord Veebipoe Kodulehel teave garantii olemasolu ja sisu kohta.

  

§ 9 Müügilepingust taganemine 

 

1. Kliendil kui Tarbijal, kes sõlmib Müügilepingu, on õigus sellest taganeda 14 päeva jooksul ilma seda põhjendamata.

2. Müügilepingust taganemistähtaeg hakkab lugema päevast, kui Tarbija, trabija õigustega Ettevõtja või tema poolt valitud kolmas isik, kes ei ole Tranija, on saanud Toote oma valdusesse. Trabijal ja/või tarbija õigustega Ettevõtjal on õigus taganeda Müügilepingust edastades Müüjale vastavasisulise avalduse. Taganemisavalduse võib edastada, näiteks, kirjalikult Müüja postiaadressile või e-posti aadressile [email protected]. Taganemisavalduse edastamiseks võib kasutada ka Müüja koostatud vormi Veebipoe Kodulehel. Taganemisavaldus loetakse esitatuks tähtaegselt, kui see edastati taganemistähtaja jooksul.

3. Müügilepingust taganemine tühistab lepingu.

4. Kui Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja esitas Müügilepingust taganemisavalduse enne, kui Müüja jõudis kinnitada tema lepingu sõlmimise ettepaneku, muutub viimane õigustühiseks.

5. Müüja peab Tarbijale tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Tarbija Müügilepingust taganemisavalduse kättesaamise kuupäevast, ostu eest tasutud summa, sh tarnekulu. Müüjal on õigus jätta üle kandmata ostu eest tasutud summa Tarbijale või tarbija õigustega Ettevõtjale seni, kuni ta pole tagastatavat Toodet kätte saanud või kuni Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja ei ole tõendanud Toote tagastamist, sõltuvalt sellest kumb toimub varem.

6. Kui taganemisõigust kasutav Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja valib Toote tagastamiseks Müüjale tarneviisi, mis erineb Müüja pakutavast kõige soodsamast ja tavapärasemast tarneviisist, siis ei ole Müüja kohustatud hüvitama Tarbijale või tarbija õigustega Ettevõtjale lisakulu.

7. Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja on kohustatud tagastama Müüjale Toote viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates Müügilepingust taganemiskuupäevast. Toote tagastamine loetakse tähtaegseks, kui Toode  tagastati tähtaja jooksul.

8. Müügilepingust taganemise korral kannab Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja vaid otsesed Toote tagastamise kulud. 

9. Kui Toote tüübist tulenevalt, ei ole võimalik selle tagastamine posti teel, siis on Müüja kohustatud teavitama Tarbijat või tarbija õigustega Ettevõtjat tarne maksumusest Veebipoe Kodulehe kaudu. 

10. Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja vastutab Toote väärtuse vähenemise eest seoses selle väärkasutamisega  võttes arvesse Toote iseloomu ja funktsiooni.

11. Müüja on kohustatud tagastama ostu eest tasutud summa, kasutades selleks makseviisi, mida kasutas Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja, välja arvatud juhul, kui  Tarbija või tarbija õigustega Ettevõtja pole isikikult nõustunud teise makseviisi kasuks, millega ei kaasne temale lisakulu.

12. Müügilepingust taganemisõigus ei laiene Kliendile kui Tarbijale või tarbija õigustega Ettevõtjale seoses Toodetega, mis toimetati Kliendile suletud pakendis ja mida pärast pakendi avamist pole võimalik tagastada tervislikel ja hügieenist tulenevatel kaalutlustel. 

 

§ 10 Tasuta teenused 

 

1. Müüja osutab Klientidele tasuta elektroonilisi teenuseid:

a) Kontaktvorm;

b) Elektroonilised uudiskirjad;

c) Kliendi Kasutajakonto

d) Arvustused

2. Veebipoe Eeskirja §10 punktis 1 loetletud teenuseid osutatakse ööpäevaringselt iga päev.

3. Müüjal on õigus valida loetletud teenustele ligipääsu võimaldamise tüüp, formaat, aeg ja viis ning muuta neid, teavitades sellest Klienti vastavalt §15 punktile 5.

4. Teenuse „Kontaktvorm“ eesmärk on edastada Müüjale sõnumeid, kasutades selleks Veebipoe Kodulehel olevat kontaktvormi.

5. Tasuta teenusest „Tagasisidevorm“ on võimalik loobuda igal ajal, loobudes seeläbi võimalusest edastada Müüjale päringuid. 

6. Teenust „Elektrooniline uudiskiri“ saab kasutada iga Klient, kes märgib oma e-posti aadressi registreerimisvormil, mis on kättesaadav Veebipoe Kodulehel. Pärast täidetud registreerimisvormi esitamist edastatakse Kliendile koheselt registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile  aktiveerimislink, millega Klient saab kinnitada uudiskirjade saamise teenuse. Lingi aktiveerimisega nõustub Klient elektroonilise uudiskirja saamisega. Klient saab uudiskirja tellida ka registreerimise käigus, klõpsates registreerimisvormil linnukese vastavasse kasti. Lingi aktiveerimisega sõlmib Klient lepingu elektroonilise uudiskirja saamiseks. 

7. „Elektroonilise uudiskirja“ teenuse eesmärk seisneb selles, et Müüja saab edastada Kliendi e-posti aadressile uudiseid uute toodete ja teenuste pakkumuste kohta. Müüja edastab uudised kõikidele uudiskirja tellinud klienditele.

8. Iga uudiskiri, mis on kliendile isiklikult edastatud, sisaldab põhiliselt saatja infot, uudiskirja teemat ja infot uudiskirja tellimusest loobumise võimaluse kohta. 

9. Klient võib loobuda uudiskirja tellimusest igal ajal, klõpsates vastavale lingile, mis on kaasas iga uudiskirjaga, või teha vastav märge Kasutajakonto seadetes. 

10. „Kasutajakonto“ teenus on kättesaadav pärast registreerimist vastavalt Veebipoe Eeskirjas äratoodud tingimustele, tähendades seda, et Veebipoe Kodulehel luuakse Kliendile eraldi leht, mis võimaldab kliendil muuta registreerimisel esitatud andmeid, jälgida tellimuste staatust ja vaadata täidetud tellimuste ajalugu.

11. Registreeritud Klient või esitada Müüjale Kasutajakonto tühistamisavalduse; juhul kui Klient on esitanud Müüjale Kasutajakonto tühistamisavalduse, siis Müüja tühistab konto 14 päeva jooksul arvates avalduse esitamise päevast. 

12. Teenus „Arvustused“ võimaldab Müüjal ja Klientidel, kes omavad Kasutajakontot, avaldada Veebipoe Kodulehel Kliendi subjektiivset arvamust ennekõike Toodete kohta.

13. Teenuse „Arvustused“ võib tühistada igal ajal,  tähendades sisuliselt seda, et Klient lõpetab sisu avaldamise Veebipoe Kodulehel.

14. Müüjal on õigus blokeerida Kliendi ligipääs tema Kasutajakontole ja tasuta teenustele juhul, kui Klient käitub sobimatult Müüja ja teiste klientide suhtes, rikub seadust või Veebipoe Eeskirja tingimusi ning juhul, kui Kasutajakonto  või tasuta teenuste blokeerimine on põhjendatud turvalisuse kaalutlustel, põhiliselt seoses Veebipoe Kodulehe turvalisuse rikkumisega või teiste kodulehele suunatud häkkimistoimingutega. Kasutajakonto ja tasuta elektroonilised teenused jäävad Kliendi jaoks blokeerituks nimetatud põhjustel seni, kuni pole selgust küsimuses, mis tingis Kasutajakonto ja tasuta teenuste blokeerimise. Müüja teavitab Klienti Kasutajakonto ja tasuta  elektrooniliste teenuste blokeerimisest registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil.

 

§ 11 Müüja vastutus sisu avaldamisel

 

1. Avaldatud sisu ei väljenda Müüja isiklikku arvamust ja seda tohiks samastada tema tegevusega

2. Müüja kinnitab, et:

a) ta omab õigust kasutada autoriõigusi, tööstusomandi õigusi ja/või sellega seotud õigusi tööstusomandi õiguste objektidele (näiteks kaubamärgid) ja/või seotud õiguste objektidele, mis moodustavad sisu;

b) Veebipoe Eeskirja §-s 10 mainitud teenuste, isikuandmete, piltide ja kolmandaid isikuid puudutava teabe avaldamine ja levitamine on seaduslik ja toimub nende isikute nõusolekul, keda see puudutab;

c) ta nõustub võimaldama teistele Klientidele ligipääsu avaldatud sisule;

d) ta annab nõusoleku kõigile ettevalmistustöödele kehtivate autoriõigust reguleerivate normide raames.

3. Müüjal ei ole õigus avaldada Veebipoe Eeskirja §-s 10 äratoodud teenuste osutamise raames kolmandate isikute isikuandmeid ega levitada kolmandate isikute fotosi ilma nõusolekuta või kolmanda isiku nõusolekuta nagu nõuab seadus.

4. Müüja vastutab Klientide avaldatud sisu eemaldamise või muutmise eest tingimusel, et ta saab teate vastavalt Veebipoe Eeskirja §-le 12.

5. Klientidel on keelatud avaldada sisu, mis ennekõike:

a) on halbade kavatsustega, näiteks kavatsusega rikkuda kolmandate isikute isiklikke õigusi;

b) rikub ükskõik milliseid kolmandate isikute õigusi, sealhulgas õigusi, mis on seotud autoriõiguste ja sellega seotud õiguste kaitsega, tööstusomandi õiguste kaitsega, ärisaladusega või konfidentsiaalsuskohustustega;

c) on solvav või ohustab teisi inimesi; sisaldada väljendeid, mis on vastuolus heade kommetega (näiteks ebaviisaka sõnavara või terminite kasutamine, mida tavaliselt peetakse solvavaks);

d) läheb vastuollu Müüja huvidega; 

e) on vastuolus mingil muul viisil Veebipoe Eeskirja, käitumisnormide, kehtivate õigusnormide, sotsiaalsete ja moraalsete normidega.

6. Juhul kui Müüja saab teate vastavalt Veebipoe Eeskirja §-le 12, on tal õigus muuta või eemaldada sisu, mille avaldas Klient Veebipoe Eeskirja §-s 10 äratoodud teenuste kasutamise raames, ning seda iseäranis seoses sellise sisuga, mis vastavalt kolmandate osapoolte või vastavate organite teadandele on kindlaks tehtud, et tegu võib olla Veebipoe Eeskirja või kehtivate õigusnormide rikkumisega. Müüja ei teosta pidevat kontrolli Klientide avadatud sisu üle.

7. Klient nõustub sellega, et Müüja kasutab vabalt tema poolt Veebipoe Kodulehel avaldatud sisu. 

 

 

§ 12 Teatamine ohtudest ja õiguste rikkumisest 

 

1. Kui Klient või füüsiline või juriidiline isik leiab, et Veebipoe Kodulehel avaldatud sisu rikub tema õigusi, isiklikke õigusi, sündsustunnet, tundeid, moraali, tõekspidamisi, ausa konkurentsi põhimõtteid, oskusteavet, seadusega või kohustuse alusel kaitstud saladusi, siis on tal õigus teavitada Müüjat võimalikust rikkumisest.

2. Kui Müüja saab teate võimaliku rikkumise kohta, siis võtab ta viivitamata meetmed rikkumise põhjustanud sisu eemaldamiseks Veebipoe Kodulehelt.

 

§ 13 Isikuandmete kaitse

 

 1. Isikuandmete kaitse eeskirjad sisalduvad privaatsuspoliitikas, mis on käesoleva Veebipoe Eeskirja lahutamatu osa.

 

§ 14 Lepingust ülesütlemine (ei kehti müügilepingu kohta)

 

1. Nii Klient kui ka Müüja võivad elektrooniliste teenuste osutamise lepingust igal ajal üles öelda põhjust avaldamata, ilma et see rikkuks teise poole enne lepingu ülesütlemist omandatud õigusi vastavalt eelnimetatud Müügilepingule ja allpool kirjeldatud tingimustele.

2. Kasutajaks registreerinud Klient saab üles öelda elektrooniliste teenuste osutamise lepingust, saates Müüjale vastavasisulise avalduse, kasutades selleks mistahes kaugsidevahendeid, mis võimaldavad Müüjal tutvuda Kliendi tahteavaldusega.

3. Müüja ütleb üles elektrooniliste teenuste osutamise lepingust, saates Kliendile tahteavalduse Kliendi poolt Registreerimise käigus märgitud e-posti aadressile.

 

§ 15 Lõppsätted 

 

1. Müüja vastutab Müügilepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kuid juhul, kui see on sõlmitud äriklientidega, vastutab Müüja ainult ärikliendi tahtliku kahjustamise korral ja ärikliendi poolt kantud tegelike kahjude ulatuses.

 

2. Kohaldatava Veebipoe Eeskirja sisu võib igal ajal salvestada printimise, andmekandjale salvestamise või Veebipoe Kodulehelt allalaadimise teel.

 

3. Sõlmitud Müügilepingust tuleneva vaidluse korral annavad pooled endast sõltuva parima lahenduse  leidmiseks. Kõikide vaidluste lahendamisel kohaldatakse Poola riigi õigust.

 

4. Igal Kliendil on õigus lahendada vaidlus ja hüvitada kahju kohtuväliselt. Sellega seoses võib Klient kasutada vahendusmenetlust. Nimekirju alalistest vahendajatest ja tegutsevatest vahendusühingutest koostavad ja edastavad vastavate regionaalsete kohtute esimehed. Tarbijast klient võib kaebuse esitada ka kohtuväliselt, täites selleks kaebuse ELi vaidluste lahendamise veebiplatvormi (ODR-platvormi) kaudu, mis on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5. Müüja jätab endale õiguse käesoleva Eeskirja muuta. Kõik tellimused, mille Müüja on vastu võtnud täitmiseks enne uue Eeskirja jõustumise kuupäeva, täidetakse vastavalt Kliendi poolt tellimuse esitamise kuupäeval kehtinud Eeskirjadele. Eeskirja muudatus jõustub 7 päeva jooksul alates selle avaldamisest Veebipoe kodulehel. Müüja teavitab klienti 7 päeva enne uue Eeskirja jõustumist Eeskirja muutmisest e-kirjaga, mis sisaldab linki muudetud Eeskirja tekstile. Kui Klient ei ole nõus uue Eeskirjaga, on ta kohustatud sellest Müüjat teavitama, misomakorda toob kaasa ostu-müügilepingu lõpetamise vastavalt Eeskirja § 14 sätetele.

 

6. Eeskiri jõustub 01.03.2023

 

 

Logi sisse

Parooli taastamine

helistame teile ise!